ابراهیمی

نام: 

حسین

محل خدمت: 

نظارت بر درمان

شماره تلفن مستقیم: 

۵۷۴۲۴۸۶۹

شماره فکس: 

۵۷۴۲۴۰۰۳

شماره تلفن داخلی: 

۲۳۸