امیدواری

نام: 

حمید

محل خدمت: 

مرکز تلفن

شماره تلفن مستقیم: 

۵۷۴۲۴۰۰۱-

شماره فکس: 

۵۷۴۲۴۰۰۳

شماره تلفن داخلی: 

۹