احمدی

نام: 

زهرا

محل خدمت: 

آمار و رایانه

شماره تلفن مستقیم: 

۵۴۲۴۴۰۴۳

شماره فکس: 

۵۴۲۴۳۱۴۴

شماره تلفن داخلی: 

۱۳۸