اسماعیلی

نام: 

حسین

محل خدمت: 

معاونت دانشجویی فرهنگی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۹۰۸۰۰

سمت: 

مدیر امور دانشجویی

شماره تلفن داخلی: 

۴۵۰۱