آشوری

نام: 

دکتر الهه

محل خدمت: 

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۷۵۵۰

پست الکترونیک: 

ashori@nm.mui.ac.ir

سمت: 

عضو هیات علمی