اباذری

نام: 

دکتر پروانه

محل خدمت: 

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۷۵۴۳

پست الکترونیک: 

abazari@nm.mui.ac.ir

سمت: 

مدیر گروه پرستاری سلامت بزرگسالان

شماره تلفن داخلی: 

۷۵۴۳