یعقوبی

نام: 

یحیی

محل خدمت: 

دانشکده پرستاری و مامایی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۱۱۸

سمت: 

انتظامات

شماره تلفن داخلی: 

۳۱۱۸