ادیبی

نام: 

جناب آقای

محل خدمت: 

مدیریت امور مالی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۸۶۱۴

سمت: 

واحد اموال

شماره تلفن داخلی: 

۸۶۱۴