اشکستانی

نام: 

جناب آقای

محل خدمت: 

مدیریت امور مالی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۸۸۹۲۱

سمت: 

سرپرست اداره بازنشستگان

شماره تلفن داخلی: 

۸۶۲۲