آقا بابایی

نام: 

جناب آقای

محل خدمت: 

مدیریت امور مالی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۸۶۱۲

سمت: 

واحد رسیدگی برادران

شماره تلفن داخلی: 

۸۶۱۲