اصفهانی

نام: 

جناب آقای

محل خدمت: 

مدیریت امور مالی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۸۶۰۵

سمت: 

واحد درآمد برادران

شماره تلفن داخلی: 

۸۶۰۵