اظهری ورزنه

نام: 

رضا

محل خدمت: 

ستاد مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

شماره تلفن مستقیم: 

۰۳۱۳۶۶۲۲۲۷۵

شماره فکس: 

۰۳۱۳۶۶۱۷۴۶۰

پست الکترونیک: 

www.rezaazhari1347@yahoo.com

سمت: 

کارشناس اموراداری

شماره تلفن داخلی: 

۱۵۹-۱۶۰