احسانپور

نام: 

سهیلا

محل خدمت: 

EDC

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۳۶۹

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۳۲۳

سمت: 

هیات علمی مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۶۹