کریم نیا، فخار

نام: 

سعید، فریدون

محل خدمت: 

EDC

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۱۰۷

سمت: 

نگهبان

شماره تلفن داخلی: 

۳۱۰۷