احمدی

نام: 

محمد

محل خدمت: 

درمانگاه چشم

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۴۵۲۰۳۱

شماره تلفن داخلی: 

۳۶۶