اعراب

نام: 

علیرضا

محل خدمت: 

دفتر پرستاری

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۴۷۶۰۱۵

شماره فکس: 

۳۴۴۷۶۰۱۵

سمت: 

مدیر خدمات پرستاری

شماره تلفن داخلی: 

۲۰۸