ابوطالبی

نام: 

معصومه

محل خدمت: 

کنترل عفونت

شماره تلفن داخلی: 

۲۰۷