مظاهری

نام: 

شیوا

محل خدمت: 

معاونت پژوهشی و فناوری

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۹۰۲

پست الکترونیک: 

mazaheri@lib.mui.ac.ir

سمت: 

کتابدار

شماره تلفن داخلی: 

۳۹۰۲