اله دادی

نام: 

علیرضا

محل خدمت: 

ساختمان

شماره تلفن مستقیم: 

۵۷۷۲۲۶۰۲

شماره فکس: 

۵۷۷۲۲۲۰۳

شماره تلفن داخلی: 

۴۵