متولی امامی

نام: 

سید جعفر

محل خدمت: 

معاونت پژوهشی و فناوری

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۰۸۳

پست الکترونیک: 

emami@mui.ac.ir

سمت: 

کارشناس رایانه

شماره تلفن داخلی: 

۳۰۸۳