جدیدی

نام: 

علیرضا

محل خدمت: 

معاونت پژوهشی و فناوری

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۹۰۲

پست الکترونیک: 

jadidi@lib.mui.ac.ir

سمت: 

کتابدار

شماره تلفن داخلی: 

۳۹۰۲