افشاری

نام: 

مریم

محل خدمت: 

معاونت پژوهشی و فناوری

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۰۷۸

سمت: 

کارشناس امور پژوهشی

شماره تلفن داخلی: 

۳۰۷۸