یوسفعلی نصیری

نام: 

جناب آقای

محل خدمت: 

مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۸۵۲۵

سمت: 

کارشناس ارزیابی عملکرد

شماره تلفن داخلی: 

۸۵۲۵