الهام واعظی

نام: 

سرکار خانم

محل خدمت: 

مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۸۵۲۵

سمت: 

کارشناس ارزشیابی

شماره تلفن داخلی: 

۸۵۲۵