آرتی

نام: 

سارا

محل خدمت: 

معاونت تحقیقات و فناوری

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۳۲۳۰۷۹

پست الکترونیک: 

arti@mail.mui.ac.ir

سمت: 

کارشناس امور پژوهشی

شماره تلفن داخلی: 

۳۰۷۹