آذین جعفری

نام: 

سرکار خانم

محل خدمت: 

مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۸۵۰۴

سمت: 

کارشناس آمار

شماره تلفن داخلی: 

۸۵۰۵/۸۵۰۴