احمدی

نام: 

خانم

محل خدمت: 

روابط عمومی

شماره تلفن مستقیم: 

۴۵۲۵۰۰۰۳

شماره فکس: 

۴۵۲۵۰۰۹۹

شماره تلفن داخلی: 

۱۰۹-۱۳۶