آرزو خلیلی

نام: 

سرکار خانم

محل خدمت: 

مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۸۵۱۰

شماره فکس: 

۳۶۶۹۸۳۲۲

سمت: 

کارشناس واحد بازنشستگی

شماره تلفن داخلی: 

۸۵۱۰