آباده ای

نام: 

یاسمین

محل خدمت: 

دانشکده بهداشت

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۲۱۴

سمت: 

مسئول کارگزینی

شماره تلفن داخلی: 

۳۲۱۴