ایرانپور

نام: 

پیمان

محل خدمت: 

معاونت پژوهشی وفناوری

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۰۵۶

سمت: 

حسابدار

شماره تلفن داخلی: 

۳۰۵۶