اقدامی

نام: 

راهبه

محل خدمت: 

کارگزینی

شماره تلفن مستقیم: 

۵۷۷۷۹۹۹۹

شماره فکس: 

۵۷۷۷۱۳۴۳

سمت: 

مسئول کارگزینی

شماره تلفن داخلی: 

۲۲۵