جواهری

نام: 

مهین

محل خدمت: 

امور مالی

شماره تلفن مستقیم: 

۵۷۷۷۲۷۸۲

شماره فکس: 

۵۷۷۷۱۳۴۳

سمت: 

مسئول امور مالی

شماره تلفن داخلی: 

۲۳۳