ارباب زاده

نام: 

دکترفرحناز

محل خدمت: 

گروه ترمیمی

سمت: 

اعضاءهیئت علمی

شماره تلفن داخلی: 

۵۵۴۹