آقابابائیان

نام: 

سرکار خانم دکتر اقدس

محل خدمت: 

معاونت آموزشی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۸۰۴۰

شماره فکس: 

۳۶۶۸۲۰۰۶

سمت: 

رئیس اداره تحصیلات تکمیلی

شماره تلفن داخلی: 

۸۰۴۰