امیرزاده

نام: 

حسن

محل خدمت: 

انبار

سمت: 

مسئول انبار

شماره تلفن داخلی: 

۵۵۳۱-۵۵۹۵