اکبر زاده

نام: 

زهرا

محل خدمت: 

معاونت آموزشی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۸۰۶۶

شماره فکس: 

۳۶۶۸۲۰۰۶

سمت: 

رابط آموزش کارکنان- کارشناس اداره دانش آموختگان

شماره تلفن داخلی: 

۸۰۶۶