اصلانی

نام: 

خانم

محل خدمت: 

نظارت بر درمان

شماره تلفن مستقیم: 

۵۳۲۲۳۰۷۱

شماره فکس: 

۵۳۲۲۹۶۰۳

شماره تلفن داخلی: 

۲۰۳