رحیمی

نام: 

مجید

محل خدمت: 

دانشکده بهداشت

شماره تلفن مستقیم: 

۰۳۱۳۷۹۲۳۲۴۴

سمت: 

عضو هیات علمی

شماره تلفن داخلی: 

۳۲۴۴