کارخیران

نام: 

علیرضا

محل خدمت: 

داشکده بهداشت

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۲۲۰

سمت: 

کارشناس

شماره تلفن داخلی: 

۳۲۲۰