آشوری

نام: 

هاجر

محل خدمت: 

گروه ویروس و میکروب شناسی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۹۰۳۸

سمت: 

مسئول دفتر گروه

شماره تلفن داخلی: 

۳۷۹۲۹۰۳۸