اسکندریان

نام: 

دکتر عباسعلی

محل خدمت: 

گروه قارچ و انگل شناسی

سمت: 

عضو گروه

شماره تلفن داخلی: 

۹۱۱۸