آشوری

نام: 

مریم

محل خدمت: 

گروه پوست و ارولوژی - الزهراء(س)

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۲۰۲۰۲۰

سمت: 

مسئول دفتر گروه

شماره تلفن داخلی: 

۲۵۶۳