آیتی

نام: 

سرکار خانم

محل خدمت: 

هسته گزینش دانشگاه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۸۵۱۴۸

واحد: 

سمت: 

مسئول پذیرش خواهران

شماره تلفن داخلی: 

۳۸۹۰