آل صاحب فصول

نام: 

دکتر فرشته

محل خدمت: 

گروه ایمنی شناسی

سمت: 

عضو گروه

شماره تلفن داخلی: 

۹۱۳۶