آشوری

نام: 

نسرین

محل خدمت: 

گروه ایمنی شناسی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۹۰۳۱

سمت: 

مسئول دفتر گروه

شماره تلفن داخلی: 

۹۰۳۱