آقایی

نام: 

جناب آقای مهندس

محل خدمت: 

مدیریت فنی دانشگاه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۸۵۳

سمت: 

کارشناس برآورد

شماره تلفن داخلی: 

۳۸۵۳