یوسف زارعی

نام: 

جناب آقای مهندس

محل خدمت: 

مدیریت فنی دانشگاه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۸۵۸

سمت: 

واحد مکانیک

شماره تلفن داخلی: 

۳۸۵۸