الماسی

نام: 

ناصر

محل خدمت: 

گروه آسیب شناسی

سمت: 

خدمات گروه

شماره تلفن داخلی: 

۹۰۳۶