امیری

نام: 

مرتضی

محل خدمت: 

معاونت پژوهشی

سمت: 

کارشناس پژوهشی

شماره تلفن داخلی: 

۵۵۱۲-۵۵۶۹