تیموری

نام: 

محمدعلی

محل خدمت: 

دانشکده علوم توانبخشی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۵۰۳۶

سمت: 

آبدارخانه

شماره تلفن داخلی: 

۵۰۳۶